"Luôn luôn chú trọng nâng cao công tác quản lý, phát triển sản xuất kinh doanh, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Công ty nhằm xây dựng Mobifone Service ngày càng phát triển bền vững; Đem lại lợi ích tối ưu cho các cổ đông; Nâng cao đời sống cho người lao động; Đóng góp cho ngân sách Nhà nước theo quy định".
(Trích lời Chủ tịch HĐQT Công ty)