Dịch vụ SMS on Demand
Bạn có nhiều khách hàng sử dụng 1 sản phẩm hay dịch vụ. Bạn cần khảo sát thông tin của khách hàng hay bạn cần chuyển thông tin quan trọng đến với khách hàng. Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn làm việc đó.