Dịch vụ cho thuê hệ thống
Cho thuê bàn trả lời với một chi phí duy nhất. Bao gồm mặt bằng, hệ thống (máy tính, điện thoại ...) và các chi phí khác liên quan đến hệ thống. Bạn chỉ cần đưa nhân sự đến và làm việc.